Kogevejledning

For at beskytte dig selv mod sygdom anbefales følgende forholdsregler:

• Drikke: Undgå at drikke vandet direkte fra hanen. Kog det et par minutter først. Ved brug af elkedel gives en portion vand to opkog med 2-5 min. mellemrum. Ved brug af kaffe- og themaskiner opnår vandet ikke tilstrækkelig temperatur og er derfor ikke anvendeligt

• Madlavning: Brug afkølet kogt vand til skylning af salater eller andre rå grønsager. Vandet fra hanen kan godt bruges til kogning af kartofler, spaghetti eller lignende, hvis vandet ikke lugter eller smager dårligt

• Personlig hygiejne: Med den hidtidige målte grad af forurening kan vandet godt bruges til brusebad og karbad. Vær dog opmærksom på, at børn ikke drikker vand under badning. Brug afkølet kogt vand til tandbørstning og til rengøring af tandproteser

• Tøjvask: Du må godt bruge vandet til tøjvask

• Husdyr: Husdyr som kun er vant til at være indendørs – f.eks. undulater eller hamstre, bør også drikke kogt vand. Andre husdyr må gerne drikke vandet.

Takster

Løbende faste afgifter og m³-pris excl. moms:

 

Pr. forbrugt m³ vand efter måler (0-1000 m3)…………………………………… Kr. 3,50
Pr. forbrugt m³ vand efter måler (over 1000 m3)………………………………… Kr. 2,50
Årlig fast afgift…………………………………………………………………… Kr. 881,00
Vandskat pr. m³……………………………………………………………………

Drikkevandsbidrag pr. m³…………………………………………………………

Kr.

Kr.

6,18

0,19

Målere aflæses hvert år midt i december, hvorefter opkrævning for forbrugt vand og den faste afgift udsendes.

Måleraflæsning sker ved udsendelse af aflæsningskort, hvorefter forbrugeren aflæser, udfylder og returnerer det udsendte selvaflæsningskort. Indberetningen kan også ske via internettet eller telefonen.

Gebyr formanglende aflæsning………………………………………………… Kr. 100,00
Gebyr for overskreden betalingsfrist…………………………………………… Kr.   100,00
Hvor der foreligger en misligholdt betalingssituation med sidste rettidige betalingsdag overskredet med mere end 30 dage, er vandværksbestyrelsen pligtig til at foranledige afbrydelse af vandtilførslen.
Gebyr for vandafbrydelse og genåbning………………………………………… Kr. 300,00

 

Tilslutningsafgifter består af:

Indskud i selve vandværket =                  HOVEDANLÆGSBIDRAGET

Betaling af part af forsyningsledninger,

stik og måler=                                           FORSYNINGS- og STIKLEDNINGSBIDRAG

 

Tilslutningsafgift betales efter følgende gruppeopdeling:

 

Gruppe 1 er enfamiliehuse uden erhverv tilknyttet og uden større grundareal end almindelig parcelhusgrund samt nedlagte landbrug, hvor landbrugsarealet er frasolgt, og hvor der ikke drives nogen form for erhverv.
Gruppe 2 er boliger med erhverv tilknyttet, mindre ejendomme og landbrug uden betydende husdyrhold samt med et årligt vandforbrug på max. 800 m³.
Gruppe 3 er virksomheder med mere end 8 ansatte, skoler og landbrug med husdyrhold med et årligt vandforbrug på max. 3000 m³.
Gruppe 4 er forbrugere med et årligt vandforbrug på over 3000 m³.

 

Tilslutningsafgift excl. moms:
Gruppe 1 H-BIDRAG…………………………………… Kr. 7.159,00
  Gruppe 1 F-BIDRAG………………………… Kr. 17.845,00
  Gruppe 1 S-BIDRAG………………………… Kr. 2.422,00
  TILSLUTNINGSAFGIFT I ALT…………… Kr. 27.426,00
Gruppe 2 2 H-BIDRAG………………………………… Kr. 14.320,00
  Gruppe 2 F-BIDRAG………………………… Kr. 24.855,00
  Gruppe 2 S-BIDRAG………………………… Kr. 3.569,00
  TILSLUTNINGSAFGIFT I ALT…………… Kr. 42.744,00
Gruppe 3 3 H-BIDRAG………………………………… Kr. 21.479,00
  Gruppe 3 F-BIDRAG………………………… Kr. 31.863,00
  Gruppe 3 S-BIDRAG………………………… Kr. 4.206,00
  TILSLUTNINGSAFGIFT I ALT………… Kr. 57.548,00
Gruppe 4 4 H-BIDRAG………………………………… Kr. 28.639,00
Gruppe 4 F-BIDRAG………………………… Kr. 38.873,00
Gruppe 4 S-BIDRAG………………………… Kr. 5.100,00
  TILSLUTNINGSAFGIFT I ALT………… Kr. 72.612,00
Tilslutningsafgiften kan kræves indbetalt 6 uger før tilslutning kan etableres. Afgiften skal altid være fuldt betalt, før etablering af tilslutning og den nødvendige ledningsudbygning påbegyndes.

Flytning

Kontakt vandværket.

Vandspild

Vandspild er dyrt – hold øje med din vandmåler

En vandhane eller et toilet der løber kan hurtig blive en dyr fornøjelse, og du skal derfor holde øje med vandforbruget på din vandmåler. Det er en god ide at aflæse forbruget hver uge eller 1 gange om måneden.

En voksen person bruger typisk lidt mere end 100 liter vand i løbet af et døgn, svarende til ca 40 m3 vand i løbet af et år. En famile med 2 voksne og 2 børn bruger typisk 100-120 m3 i løbet af et år. Har I et højere forbrug, skal du kontrollere om dine vandhaner lukker tæt, om toilettet løber eller der er andre årsager til det høje forbrug.

Se Silkeborg forsynings hjemmeside hvilke muligheder der er på Silkeborgforsyning.

Vandprøver

Ifølge Miljø- og Fødevareministeriets seneste drikkevandsbekendtgørelse, BEK nr 1070 af 6/11/2019, skal vandforsyninger, der leverer mindre end 10 m3 vand pr. dag (beregnet som et gennemsnit i løbet af et kalenderår), og som leverer til mere end én husstand uden at levere vand til kommerciel eller offentlig aktivitet**, have udført en forenklet kontrol af drikkevandet.

Hyppigheden for den forenklede kontrol fastsættes til enhver tid af myndigheden.

 

Ved undersøgelsen analyseres for en række parametre fastsat i drikkevandsbekendtgørelsens bilag 3:

 • Vandets udseende og lugt (Subjektiv bedømmelse)
  Hvis vandet er uklart eller lugter, kan det skyldes stort indhold af jern og mangan eller mangel på ilt, hvad der eventuelt senere må analyseres for.
 • Ledningsevne
  Ledningsevne er et mål for vandets indhold af salte. Blødt vand har som regel et lille tal. Et meget stort tal kan være tegn på forurening eller salt – især i kystnære områder.
 • Arsen
  Arsenindholdet må være 5 µg pr. liter. Arsen er naturligt forekommende i grundvandet, men kan være kræftfremkaldende ved større mængder.
 • Nitrat
  Nitratindholdet må højst være 50 mg pr. liter. Nitraten kommer fra nedsivning af gødning, som planterne ikke har kunne optage. For højt nitratindhold kan være sundhedsskadeligt – især for spædbørn.
 • pH
  pH værdien skal helst ligge mellem 7,0 og 8,5. Hvis pH er mindre end 7,0 er vandet surt. Surt vand kan give risiko for, at der er metaller i vandet, ligesom det kan medføre tæring på vandinstallationerne.
 • Coliforme bakterier
  Der må ikke kunne påvises coliforme bakterier. Coliforme bakterier skyldes forurening med organisk materiale fra jord eller overfladevand eller eventuelt snavs i ledningsnet eller trykbeholder.
 • E. coli
  Der må ikke kunne påvises Eschericia coli, der er tarmbakterier fra dyr eller mennesker. Hvis der findes E. coli skal vandet koges før det drikkes, da tilstedeværet af sygdomsfremkaldende bakterier ikke kan udelukkes.
 • Kimtallet ved 22°C
  Der må højst findes 200 kim (bakterier) pr. ml ved en inkubationstemperatur på 22 °C. Højere tal tyder på forurening i ledningsnet fra stillestående vand, i ubrugte haner eller fra jord og overfladevand.
 • Clostridium perfringens, herunder sporer
  Der må ikke kunne påvises C. perfringens eller sporer heraf i vandet. Kontrollen foretages kun, hvis vandet hidrører fra eller påvirkes af overfladevand.

 

Se mere omkring vandprøver på Eurofins hjemmeside, klik her.

Vedtægter for Pederstrup Vandværk I/S

Navn og hjemsted

 • 1

Selskabet er et interessentskab, hvis navn er I/S Pederstrup Vandværk. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune.

Formål

 • 2

Selskabets formål er – i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ

– at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som dog foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger og anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser samt

– at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål.

Medlemmer

 • 3

Selskabets medlemmer er grundejere – inden for værkets forsyningsområde – som er tilsluttet værkets ledningsnet, og som har betalt anlægsbidrag i henhold til regulativet eller har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelsen var medlem af selskabet.

Medlemmernes rettigheder

 • 4

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkår.
Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

Medlemmernes forpligtelser

 • 5

For lån, som selskabet måtte optage, såvel som for lånenes rettidige forrentning og afdrag samt for alle øvrige forpligtelser, hæfter medlemmerne solidarisk. Kreditorerne kan dog først holde sig til de enkelte andelshavere, hvis det har vist sig umuligt at opnå dækning hos selskabet. Sekundært hæfter andelshaverne indbyrdes ligeligt.
Ethvert medlem indtræder med de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ samt af nærværende vedtægt.
Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.
Selskabet kan betinge sig, at nye medlemmer ved en tinglyst deklaration på ejendommen sikrer betaling af forfaldne ydelser, også i tilfælde af ejerskifte ved tvangsauktion eller anden retsforfølgelse.

Udtræden af selskabet

 • 6

Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte kan kun ske

ved ejendommens nedlæggelse (sletning som selvstændigt matr.nr.) ved ekspropriation o.lign. forudsat vandforbrugende virksomhed ophører. Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsyningsledningen, ligesom ejendommens (medlemmets) andel af selskabets gæld skal indbetales.

ved eksklusion af selskabet på grund af restance, der ikke har kunnet inddrives – dog først efter udløbet af eventuelle i regulativet nævnte frister.Efter eksklusion afbrydes vandforsyningen, og såfremt der senere ønskes vandforsyning til omhandlende ejendom, betragtes dette som nytilslutning.
Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom evt. omkostninger afholdes af medlemmet.

Levering til ikke-medlemmer (købere)

 • 7

Institutioner, som ifølge deres natur eller ejere af enkelte ejendomme som ifølge særlige omstændigheder ikke kan være medlem, vil – mod en af bestyrelsen fastsat afgift – kunne få leveret vand.
Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.
Nævnte afgift skal altid mindst dække den del af et medlems indskud, der medgår til hovedledningsbidrag, forsyningsledningsbidrag, bidrag til værket samt stikledningstilsvar.

Anlæg

 • 8

Selskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper, eventuel højdebeholder samt hoved- og forsyningsledninger.
For medlemmer, der senere tilsluttes værket, etableres forsyningsledningsnet og stikledningsnet og stikledning, dog jfr. regulativets bestemmelser herom, dog højst 1 m fra offentlig vej eller gade.
Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget inkl. stikledning til stophane, også til de dele af ledningsnettet, som helt eller delvist måtte være betalt af private. Pligten til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler i samme udstrækning selskabet.

Ledninger over privat grund

 • 9

Selskabet er berettiget til at føre ledninger over medlemmernes ejendomme, så vidt muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid.
Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler selskabet en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning. Bestyrelsen kan fastsætte almindeligt gældende regler for beregningen af denne erstatning. Grundejerne er dog berettiget til at forlange erstatning fastsat ved voldgift.
Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration. Selskabet afholder de dermed forbundne udgifter.
Skulle det undtagelsesvis vise sig formålstjenligt eller nødvendigt for et medlem at føre sin stikledning over et andet medlems grund, er denne forpligtet til at tåle dette, hvis bestyrelsen finder det rimeligt og på betingelse af, at der tinglyses deklaration om ledningens placering samt adgang til dens reparation og vedligeholdelse, alt for den interesseredes regning. Deklarationen skal godkendes af bestyrelsen.

Indskrænkninger i vandleverancen

 • 10

Bestyrelsen afgør, i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted. Eventuel ekstra afgift for tilladelse og/eller overtrædelse fastsættes i takstbladet. Hverken medlemmer eller købere, der aftager vand ifølge § 7, må forsyne andre end eventuelle lejere med vand. Jfr. i øvrigt regulativets bestemmelser. Forsyning af lejere med vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse af bestyrelsen.
Vandspild er forbudt, jfr. regulativet. Bestyrelsen kan i særligt tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning pålægge overtræderen en konventionalbod eller lignende særafgift.

Generalforsamling

 • 11

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelser til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved annoncering i den/de lokale ugeaviser.
Forslag, som ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor evt. forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal afgives til bestyrelsens formand senest 8 dage før generalforsamlingen.
På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om det forløbne år
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 4. Budget for det kommende år fremlægges
 5. Valg af medlemmer og suppleant(er) til bestyrelsen
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Eventuelt

 

Revisor(er) og suppleant(er) kan genvælges. Bestyrelsen kan herudover eventuelt antage en statsautoriseret/registreret revisor.

Intet medlem under 65 år kan nægte at modtage valg. Dog kan et medlem fritages for valg i lige så lang tid, som han tidligere har fungeret som bestyrelsesmedlem eller som revisor.

Generalforsamlingen kan fastsætte honorar til et eller flere bestyrelsesmedlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25% af medlemmerne til bestyrelsen fremsætter skriftligt forlangende herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 2 måneder efter modtagelsen af begæringen.

Over det på generalforsamlingen passerede indføres et resumé i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

Stemmeret og afstemninger

 • 12

Intet medlem har mere end én stemme pr. ejendom, vedkommende ejer. Der kan dog stemmes ved skriftlig fuldmagt, men intet medlem kan repræsentere mere end   1   fuldmagt. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning ved personvalg.

Købere af vand, i henhold til § 7, har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i diskussionen, men de har ingen stemmeret.

Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed. Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændring mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst 2/3 af medlemmerne være repræsenterede på den pågældende generalforsamling. Såfremt kun den første, men ikke den anden af disse to forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Bestemmelsen i denne vedtægt vedrørende den solidariske hæftelse kan ikke ændres af nogen generalforsamling, før alle lån er fuldt tilbagebetalt, eller ændringer godkendes af långiveren.

Bestyrelsen

 • 13

Bestyrelsen består af mindst 5 og højst 7 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis   2    og

  3   medlemmer, første gang efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævede rejser vedrørende selskabet.

Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativ og kan for selskabets regning antage personale i fornødent omfang samt afholde de efter eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. evt. henlæggelse, skal forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode.

Tegningsret

 • 14

Bestyrelsen tegnes af formanden, og i dennes fravær af næstformanden.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Alle regninger skal, inden betaling, være attesterede af formanden eller næstformanden.

Regnskabet

 • 15

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan kun bruges i henhold til § 2.

Revision af regnskaberne foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer. Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen. Det reviderede regnskab fremlægges til eftersyn på Kjellerup Bibliotek fra den 1. februar.

Opløsning

 • 16

Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsningen kan kun besluttes, såfremt ¾ af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 12 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Ikrafttræden

 • 17

Selskabets vedtægter er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. maj 1986 og revideret på den ordinære generalforsamling den 27. februar 1990.

Revideret på ekstraordinær generalforsamling den 15. marts 2011.