Kogevejledning

For at beskytte dig selv mod sygdom anbefales følgende forholdsregler:

• Drikke: Undgå at drikke vandet direkte fra hanen. Kog det et par minutter først. Ved brug af elkedel gives en portion vand to opkog med 2-5 min. mellemrum. Ved brug af kaffe- og themaskiner opnår vandet ikke tilstrækkelig temperatur og er derfor ikke anvendeligt

• Madlavning: Brug afkølet kogt vand til skylning af salater eller andre rå grønsager. Vandet fra hanen kan godt bruges til kogning af kartofler, spaghetti eller lignende, hvis vandet ikke lugter eller smager dårligt

• Personlig hygiejne: Med den hidtidige målte grad af forurening kan vandet godt bruges til brusebad og karbad. Vær dog opmærksom på, at børn ikke drikker vand under badning. Brug afkølet kogt vand til tandbørstning og til rengøring af tandproteser

• Tøjvask: Du må godt bruge vandet til tøjvask

• Husdyr: Husdyr som kun er vant til at være indendørs – f.eks. undulater eller hamstre, bør også drikke kogt vand. Andre husdyr må gerne drikke vandet.

Takster

Løbende faste afgifter og m³-pris excl. moms:

 

Pr. forbrugt m³ vand efter måler (0-1000 m3)…………………………………… Kr. 3,50
Pr. forbrugt m³ vand efter måler (over 1000 m3)………………………………… Kr. 2,50
Årlig fast afgift…………………………………………………………………… Kr. 881,00
Vandskat pr. m³……………………………………………………………………

Drikkevandsbidrag pr. m³…………………………………………………………

Kr.

Kr.

6,18

0,19

Målere aflæses hvert år midt i december, hvorefter opkrævning for forbrugt vand og den faste afgift udsendes.

Måleraflæsning sker ved udsendelse af aflæsningskort, hvorefter forbrugeren aflæser, udfylder og returnerer det udsendte selvaflæsningskort. Indberetningen kan også ske via internettet eller telefonen.

Gebyr formanglende aflæsning………………………………………………… Kr. 100,00
Gebyr for overskreden betalingsfrist…………………………………………… Kr.   100,00
Hvor der foreligger en misligholdt betalingssituation med sidste rettidige betalingsdag overskredet med mere end 30 dage, er vandværksbestyrelsen pligtig til at foranledige afbrydelse af vandtilførslen.
Gebyr for vandafbrydelse og genåbning………………………………………… Kr. 300,00

 

Tilslutningsafgifter består af:

Indskud i selve vandværket =                  HOVEDANLÆGSBIDRAGET

Betaling af part af forsyningsledninger,

stik og måler=                                           FORSYNINGS- og STIKLEDNINGSBIDRAG

 

Tilslutningsafgift betales efter følgende gruppeopdeling:

 

Gruppe 1 er enfamiliehuse uden erhverv tilknyttet og uden større grundareal end almindelig parcelhusgrund samt nedlagte landbrug, hvor landbrugsarealet er frasolgt, og hvor der ikke drives nogen form for erhverv.
Gruppe 2 er boliger med erhverv tilknyttet, mindre ejendomme og landbrug uden betydende husdyrhold samt med et årligt vandforbrug på max. 800 m³.
Gruppe 3 er virksomheder med mere end 8 ansatte, skoler og landbrug med husdyrhold med et årligt vandforbrug på max. 3000 m³.
Gruppe 4 er forbrugere med et årligt vandforbrug på over 3000 m³.
Tilslutningsafgift excl. moms:
Gruppe 1 H-BIDRAG…………………………………… Kr. 7.159,00
  Gruppe 1 F-BIDRAG………………………… Kr. 17.845,00
  Gruppe 1 S-BIDRAG………………………… Kr. 2.422,00
  TILSLUTNINGSAFGIFT I ALT…………… Kr. 27.426,00
Gruppe 2 2 H-BIDRAG………………………………… Kr. 14.320,00
  Gruppe 2 F-BIDRAG………………………… Kr. 24.855,00
  Gruppe 2 S-BIDRAG………………………… Kr. 3.569,00
  TILSLUTNINGSAFGIFT I ALT…………… Kr. 42.744,00
Gruppe 3 3 H-BIDRAG………………………………… Kr. 21.479,00
  Gruppe 3 F-BIDRAG………………………… Kr. 31.863,00
  Gruppe 3 S-BIDRAG………………………… Kr. 4.206,00
  TILSLUTNINGSAFGIFT I ALT………… Kr. 57.548,00
Gruppe 4 4 H-BIDRAG………………………………… Kr. 28.639,00
Gruppe 4 F-BIDRAG………………………… Kr. 38.873,00
Gruppe 4 S-BIDRAG………………………… Kr. 5.100,00
  TILSLUTNINGSAFGIFT I ALT………… Kr. 72.612,00
Tilslutningsafgiften kan kræves indbetalt 6 uger før tilslutning kan etableres. Afgiften skal altid være fuldt betalt, før etablering af tilslutning og den nødvendige ledningsudbygning påbegyndes.

Flytning

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Vandspild

Vandspild er dyrt – hold øje med din vandmåler

En vandhane eller et toilet der løber kan hurtig blive en dyr fornøjelse, og du skal derfor holde øje med vandforbruget på din vandmåler. Det er en god ide at aflæse forbruget hver uge eller 1 gange om måneden.

En voksen person bruger typisk lidt mere end 100 liter vand i løbet af et døgn, svarende til ca 40 m3 vand i løbet af et år. En famile med 2 voksne og 2 børn bruger typisk 100-120 m3 i løbet af et år. Har I et højere forbrug, skal du kontrollere om dine vandhaner lukker tæt, om toilettet løber eller der er andre årsager til det høje forbrug.

Hvad koster det, hvis vandhanen eller toilettet løber?

Vandhane

 • Langsom dryp (1 dråbe/sek):     20 liter/døgn – 7 m3/år = ca. 300 kr/år
 • Hurtig dryp:                                 80 liter/døgn – 30 m3/år = 1.300 kr/år
 • Løber med tynd stråle:                 275 l/døgn – 100 m3/år = 4.300 kr/år

Toilet

 • Løber, svært at se:                    275 l/døgn – 100 m3/år = 4.300 kr/år
 • Løber, så det kan ses:               550 l/døgn – 200 m3/år = 8.600 kr/år
 • Løber, uro på overfladen:    1.100 l/døgn: – 400 m3/år = 17.000 kr/år

 

Kontroller dine installationer

Du kan selv kontollere om dine vandledninger og andre installationer er utætte. Luk alle vandhaner og se efter om det lille vingehjul på vandmåleren står stille. Løber hjulet rundt, er der noget galt, og du skal kontakte din VVS installatør.

Husk også at kontrollere, om der er utætte ledninger under huset. Har du vandspild fra en skjult ledning under gulvene, kan det hurtigt ødelægge gulvene og medføre en dyr og omfattende skade på huset. Går det rigtig galt skal gulvene udskiftes, og du kan ikke bo i huset i en længere periode.

Skyldes vandspild en utæt vandhane eller et toilet, der løber, skal du selv betale hele regningen.

Signaler om utætheder:

 • vedvarende sus i vandrørene
 • velvoksende græspletter i tørkeperioder
 • optøede jordområder m.m. i frostperioder
 • usædvanlig vandstrøm i kloak og brønde
 • jordsætninger på grunden, i fortov eller vej.

Vandprøver

Ifølge Miljø- og Fødevareministeriets seneste drikkevandsbekendtgørelse, BEK nr 1070 af 6/11/2019, skal vandforsyninger, der leverer mindre end 10 m3 vand pr. dag (beregnet som et gennemsnit i løbet af et kalenderår), og som leverer til mere end én husstand uden at levere vand til kommerciel eller offentlig aktivitet**, have udført en forenklet kontrol af drikkevandet.

Hyppigheden for den forenklede kontrol fastsættes til enhver tid af myndigheden.

 

Ved undersøgelsen analyseres for en række parametre fastsat i drikkevandsbekendtgørelsens bilag 3:

 • Vandets udseende og lugt (Subjektiv bedømmelse)
  Hvis vandet er uklart eller lugter, kan det skyldes stort indhold af jern og mangan eller mangel på ilt, hvad der eventuelt senere må analyseres for.
 • Ledningsevne
  Ledningsevne er et mål for vandets indhold af salte. Blødt vand har som regel et lille tal. Et meget stort tal kan være tegn på forurening eller salt – især i kystnære områder.
 • Arsen
  Arsenindholdet må være 5 µg pr. liter. Arsen er naturligt forekommende i grundvandet, men kan være kræftfremkaldende ved større mængder.
 • Nitrat
  Nitratindholdet må højst være 50 mg pr. liter. Nitraten kommer fra nedsivning af gødning, som planterne ikke har kunne optage. For højt nitratindhold kan være sundhedsskadeligt – især for spædbørn.
 • pH
  pH værdien skal helst ligge mellem 7,0 og 8,5. Hvis pH er mindre end 7,0 er vandet surt. Surt vand kan give risiko for, at der er metaller i vandet, ligesom det kan medføre tæring på vandinstallationerne.
 • Coliforme bakterier
  Der må ikke kunne påvises coliforme bakterier. Coliforme bakterier skyldes forurening med organisk materiale fra jord eller overfladevand eller eventuelt snavs i ledningsnet eller trykbeholder.
 • E. coli
  Der må ikke kunne påvises Eschericia coli, der er tarmbakterier fra dyr eller mennesker. Hvis der findes E. coli skal vandet koges før det drikkes, da tilstedeværet af sygdomsfremkaldende bakterier ikke kan udelukkes.
 • Kimtallet ved 22°C
  Der må højst findes 200 kim (bakterier) pr. ml ved en inkubationstemperatur på 22 °C. Højere tal tyder på forurening i ledningsnet fra stillestående vand, i ubrugte haner eller fra jord og overfladevand.
 • Clostridium perfringens, herunder sporer
  Der må ikke kunne påvises C. perfringens eller sporer heraf i vandet. Kontrollen foretages kun, hvis vandet hidrører fra eller påvirkes af overfladevand.

 

Se mere på vandprøver her! LINK