Ekstraordinær generalforsamling.
Mausing Forsamlingshus

                              Dato: 19/06-2014 kl. 19.00 til 21.00

Referat

0. Valg af dirigent ordstyrer:

Rasmus Østerby valgt

  1.  Nyvalg til bestyrelsen. Kan der ikke stilles en ny bestyrelse, skal punkt 2 behandles.

Efter en præsentationsrunde af de 17 fremødte, fremlagde bestyrelsen en mundtlig beretning. Da formanden har ønsket at fratræde med øjeblikkelig virkning, er det ikke længere muligt for bestyrelsen kan fortsætte med de nuværende deltagere. Ligeledes er der i de sidste år kommet flere krav til driften af et vandværk, samt den nuværende situation,  som øger arbejdspresset på bestyrelsen. Det er derfor nødvendigt med nye kræfter i bestyrelsen, hvis der fortsat skal drives vandvæk i Pederstrup. Efter en spørgerunde blev

Til bestyrelsen blev valgt :

Formand : Susanne Smed

Kaserer : Kjeld Hvolgård

Sekretær: Rasmus Østerby

Vandteknik : Claus Agerskov

Medlem: Claus Kovdal Hansen

Medlem : Villy Lundgaard

Medlem : Hans Henrik Christensen

 

Som suppleanter blev valgt:

Kaj Andersen

Jens B Larsen , Komosevej (Mausing Skolevej 13)

2. Vandværkets fremtid, herunder evt. overdragelse til Silkeborg Forsyning.

Til generalforsamlingen havde bestyrelsen bedt Kristian Kristiansen fra brøndborerfirmaet og Jan Pedersen fra Silkeborg Forsyning om at komme og fremlægge fremtidens  muligheder for driften af Vandværket.

Der blev stillet spørgsmål og

 

  1. 3.                                      Evt

Ud af bestyrelsen træder Jes og Jan. De tilstedeværende takkede med klapsalver for deres indsats i bestyrelsen.

Der blev spurgt til regnskabet som manglede på den ordinære general forsamling. Dette bliver lagt frem på hjemmesiden.

Generalforsamling 27. marts 2014 Mausing Forsamlingshus

Fra kl 18.30 til 21.oo  deltagere: 14

 1 Valg af dirigent.

Lars Arhøj valgt. Lars konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og at formalia var overholdt.

2 Beretning om det forløbne år.

Jes: 40194 m2 udpumpet  – 39631 m2 er der betalt for, de resterende 563 m2 er skyllevand og spild. Der er modtaget ros for håndtering af forurening af Silkeborg Kommune. Hver onsdag bliver tanken tømt for at undgå stillestående vand. Der bliver udbedret pakning omkring dækslet til tanken. Drift ansvarlig skal aflaste og på sigt overtage de opgaver Helge løser. Dette arbejdes der med.

Jan : Filter skal skiftes og der arbejdes med at lave en ny faskine i den efterladte sandpude efter gl . vandværk. Det opsamlede slam arbejdes der med bortskaffelse af. Lige nu bortskaffes det til Fasterholt eller Kommune Kemi i Herning. Der overvejes en ringforbindelse med Frederiksdal vandværk.

Claus: Vandure der skiftet godt 20 vandure i år. Der bliver skiftet hvert 7-8 år, som er billigere end kalibrering. Der er en ekstra forbruger i sommeren 2013. Vi skal have fulgt op på præciseringen af linjeføringen på kort.

Rasmus: Udarbejdelse af hjemmeside. Den vil i det forløbne år blive udviklet, bla. med historisk beskrivelse og et lukket område, hvor referater bliver gemt. Ligeledes vil vandresultater blive offentliggjort på siden.

Der er bemærkninger om at hvis vandværket har et nedbrud når tanken er tømt en onsdag vil man kunne risikere at stå uden vand. Bestyrelsen bedes undersøge om denne tømning er nødvendig af hensyn til forsyningssikkerheden.

Der var bemærkninger til referater. Lars A mindede om at alle referater skal være tilgængelige. Bestyrelsen tog dette til efterretning og vil fortsat sikre arkiveringen af disse.

Beretningen er godkendt

3 Det reviderede regnskab til godkendelse

Keld uddelte regnskabet. Generalforsamlingen gjorde opmærksom på at der vej fejl i de første sider af det uddelte. Keld læste derfor regnskabet op.

Der var bemærkninger til de mangelfulde kopier, som der må rettets en løftet pegefinger overfor Energi Midt for. Revisorerne bemærkede at der ikke var en opgørelse fra banken, så det var svært at revidere regnskabet.

Andre bemærkninger. Er det fortsat et mål at øge egenkapitalen? Bestyrelsen svarede at vi sikre os i forhold til de nye krav til BNBO, hvor vi kan komme til at betale en erstatning for det areal der skal være frit for udledning af sprøjtegifte. Bestyrelsen bedes overveje om Energi Midt er den bedste til at udarbejde regnskabet, eller om der skal ansættes et revisorfirma til at udarbejde dette.

Generalforsamlingen kan IKKE godkende regnskabet. Generalforsamlingen beder kassereren fremskaffe et nyt regnskab som forlægges revisorerne til godkendelse. Generalforsamlingen bemyndiger altså hermed revisorerne til at kunne godkende regnskabet for 2013. Generalforsamlingen henstiller til bestyrelsen at der efterfølgende ansættes et revisorfirma til revidering og udarbejdelse af regnskabet gældende fra d.d.

Regnskabet vil herefter være tilgængeligt på hjemmesiden.

4 Budget for det kommende år til godkendelse.

Budgettet følger regnskabet. Dog må det forventes at udgiften til prøveudtagninger ikke bliver af den samme størrelse.

5 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Jes og Rasmus blev genvalgt til bestyrelsen. Som suppleanter vælges Claus Hansen og Villy Lundgård

 

6 Valg af revisorer og revisor suppleant.

Jesper Mortensen og Jens Stenholt valgt.

Som revisorsuppleant vælges Bent Kragh.

 

7 Behandling af indkomne forslag.

Intet at bemærke

 

8 Eventuelt

Det bemærkes at forsyningssikkerheden må vægtes højt!

Referatet blev løst højt.